Ice climbing


Articles overview

Added: Jan. 10, 2010
Author: Martin Linhart
Photos: Vladimír Linhart | Martin Linhart
Tags: 2010 | Velký Javor

Added: Feb. 20, 2009
Author: Martin Linhart
Photos: Vladimír Linhart | Martin Linhart
Tags: 2009 | Německo | Velký Javor

Added: Jan. 10, 2009
Author: Martin Linhart
Photos: Martin Linhart
Tags: 2009

Added: March 5, 2010
Author: Martin Linhart
Photos: Martin Linhart | Robert Solich
Tags: 2010 | Německo | Velký Javor

Added: Jan. 17, 2009
Author: Martin Linhart
Photos: Martin Linhart | Václav Malý
Tags: 2009 | Německo | Velký Javor

Added: Feb. 3, 2009
Author: Martin Linhart
Photos: Vladimír Linhart | Martin Linhart
Tags: 2009 | Německo | Velký Javor

Added: Feb. 27, 2012
Author: Martin Linhart
Photos: Martin Linhart
Tags: 2012 | Rakousko | Őtztal

Added: Jan. 30, 2010
Author: Martin Linhart
Photos: Vladimír Linhart | Martin Linhart
Tags: 2010 | Kaunertal | Rakousko
Write to Us
| | info@cumbres.cz
Support Us
News  
© Las Cumbres (2005 - 2024)